Název:Metodiky sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím bydlení
Číslo:IP70613
Řešitel:Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Petr Holpuch
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Jedná se o pokračování projektu „Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu“. Postup v již realizovaném sčítání v rámci uvedeného projektu je potřeba upravit a detailně rozpracovat do metodiky pro další, opakované využití v rámci resortu MPSV. Pro sčítání osob bydlících v nevyhovujícím bydlení je současně zapotřebí připravit další metodiku. Obě metodiky navrhnou procesy sběru dat, přesnou definici cílové skupiny sčítání, která bude napojena na formu sběru dat, tj. jaké objekty a jejich obyvatelé budou do sčítání zahrnuti, kdo bude takové objekty v terénu vytipovávat, na jak velké obce se sčítání zaměří, kdo bude sčítání v terénu realizovat, jak budou data shromažďována, verifikována, validována a vyhodnocována. Vzhledem k obtížnosti přesně specifikovat nevyhovující bydlení v různých obcích ČR, může vytipování objektů vhodných ke sčítání být ponecháno na lokálních aktérech, jako např. na pracovnících sociálních referátů nebo neziskových organizací apod., namísto hledání tzv. nevyhovujícího bydlení v databázích a oficiálních seznamech, které se v čase rychle mění.

Výstupy z projektu: