Název:Spolupráce v boji proti nekalým praktikám na pracovišti
Číslo:ZZ914319
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:ICF Belgium
Popis:Projekt byl věnován potírání nekalých praktik na pracovišti tzv. whistleblowingu. Nekalé praktiky zahrnují nelegální zaměstnávání a další nezákonné aktivity, zejména neplacení daní, zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance a nedodržování zákoníku práce v oblasti pracovních podmínek. Whistleblowingem je pak označováno oznámení těchto nekalých praktik zaměstnancem, resp. informování dotčených veřejných institucí o nekalých praktikách na pracovišti. Tato problematika v některých zemích EU v posledních deseti letech nabývá na významu, zejména v souvislosti s pracovní migrací z ekonomicky méně vyspělých zemí EU. Projektu se zúčastnily tyto evropské země – Norsko (koordinátor), Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Švédsko, Řecko a Velká Británie. Cílem projektu, resp. jeho české části, bylo zpracování studie, která popisuje situaci v České republice a to zejména legislativu, která chrání zaměstnance, jenž oznámí nekalé praktiky na pracovišti svého zaměstnavatele, veřejné instituce, na které se zaměstnanec může obrátit v případě, že chce oznámit nekalé jednání zaměstnavatele a roli sociálních partnerů v této problematice.