Název:II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Číslo:DZ627421
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Mgr. Jan Kubát
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Tento projekt je zaměřen na zmapování zkušeností členů se zaměstnáváním státních příslušníků Ukrajiny v rámci uvedeného programu v období od března 2020 do června 2021. Cílem projektu je soubor doporučení a opatření, která budou vnitřně členěna jak pro členy konfederace, tak pro další aktéry Programu kvalifikovaný zaměstnanec (tzv. Režim Ukrajina) včetně orgánů státní správy a samosprávy. Projekt svým zaměřením a obsahem navazuje na zjištění předchozího projektu „Režim Ukrajina v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR“ realizovaného VÚPSV, v. v. i. v roce 2020.