Název:Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce
Číslo:DZ627521
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:ASO ČR
Spoluřešitel:Ing. Soňa Veverková , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu bylo podat sociálním partnerům informaci o rozsahu a místě subjektivně vnímané diskriminace a současně o aktivitách, které podnikají sociální partneři na úrovni EU, členských států, sektorů národního hospodářství a podniků za účelem omezení diskriminace. Ve studii byly sledovány typy diskriminace vymezené zákonem č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon, který za diskriminační důvody považuje rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor a státní příslušnost. Zdrojem dat bylo šetření EUROBAROMETR a data z 6. průzkumu pracovních a životních podmínek, který pravidelně organizuje agentura EUROFOUND. Popis aktivit sociálních partnerů vycházel z autentických textů získaných z databáze „Social dialogue texts database“ zveřejněné na stránkách Evropské komise.