Název:Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta?
Číslo:IP70803
Řešitel:Ing. Jana Váňová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Aleš Kroupa , Ing. Soňa Veverková , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je zjistit jak postoje pracovníků k novým formám zaměstnávání, tak reálné zkušenosti s vybranými formami práce. Projekt by měl současně přinést poznatky o chování a postojích těchto pracovníků vázaných na jejich pracovní strategie s akcentem na jejich preference a postoje týkající se poměru flexibility a jistoty na pracovním trhu. Cílem projektu je též posoudit, zda je stávající legislativa schopna tyto pracovníky, kteří si pro své pracovní uplatnění vybrali některou z nových forem zaměstnávání, ochránit. Středem zájmu budou pracovníci platforem a tzv. freelanceři, tedy pracovníci, kteří z různých důvodů v daný moment vítají či preferují větší flexibilitu a možnost osobní realizace, kteří však mohou v budoucnosti narážet na rizika například nejasného či zastřeného pracovněprávního vztahu.