Název:Zpráva o rodině 2023
Číslo:IP70620
Řešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2023
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt přímo navazuje na projekty Zpráva o rodině 2020 (IP70607) a Zpráva o rodině 2017 (projekt č. 523). Jeho realizace vychází ze zadání Koncepce rodinné politiky MPSV z roku 2017 a usnesení vlády č. 654/17, v nichž je MPSV uloženo připravit každé tři roky komplexní zprávu o rodině. Je podkladem pro přípravu a implementaci opatření Koncepce rodinné politiky 2022 a další činnost odboru 25. MPSV, ale je i oporou pro regionální rodinné politiky či činnost neziskových organizací. Zpráva o rodině přehledným způsobem syntetizuje výsledky výzkumů VÚPSV, ale i jiných subjektů (akademických pracovišť, neziskových organizací apod.). Kromě aktualizace údajů popisující vývoj ve stěžejních oblastech rodinného života (proces utváření a rozpadu rodin, rodičovství, slaďování práce a rodiny apod.) bude hlavním tématem Zprávy o rodině 2023 socioekonomická situace rodin s dětmi, a to v kontextu pandemie i ekonomické nejistoty v souvislosti s energetickou krizí i válkou na Ukrajině. Zpráva bude předložena vládě při příležitosti Mezinárodního dne rodin v květnu 2023.