Název:Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví
Číslo:627722
Řešitel:Ing. Helena Marešová
Poskytovatel:Asociace samostatných odborů
Spoluřešitel:Mgr. Marie Táborská , Mgr. Aleš Kroupa
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2022
Příjemce:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumná aktivita si klade za cíl popsat rostoucí požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců v prostředí digitalizované a automatizované práce, které vyvstávají či rostou v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí. Některé skupiny zaměstnanců mohou být v této souvislosti ohroženy, v důsledku čehož dochází k poklesu úrovně vzdělávání. Tato skutečnost je významným faktorem, který přispívá k růstu diskriminace ohrožených skupin osob na trhu práce. Sociální dialog je mechanismem předcházejícím diskriminaci ve všech aspektech a prostřednictvím kolektivních smluv se podílí na zlepšování podmínek v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Cílem studie je zmapovat aktuální rozdíly v postavení zaměstnanců, které jsou ovlivněny požadavky na růst znalostí. Budou identifikovány rizikové oblasti nejvíce zasažené touto problematikou. Zároveň budou navržena opatření, jakým způsobem posílit význam kolektivních smluv v této oblasti a přispět tak ke snižování diskriminace na trhu práce, jejíž příčina tkví v úrovni a druhu znalostí a dovedností.