Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a

přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce

Číslo výzvy: 03_15_122

Název výzvy: Rozvoj služeb zaměstnanosti

Příjemce projektu: MPSV

Partneři projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Národní vzdělávací fond, Úřad práce ČR, krajské platformy

Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Cíl projektu:

Projekt KOMPAS má tři hlavní cíle:

  1. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
  2. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce

III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

Komplexním cílem projektu je tak vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Získané informace budou významným zdrojem/podkladem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce jednak pohybují, a jednak ovlivňují probíhající procesy.

Stručný popis projektu:

Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což si vynucuje mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Projekt umožní vytvořit funkční predikční systém potřeb trhu práce, jak na národní, tak i pro regionální úroveň. Plánovaný predikční systém bude založen na promítání minulých a současných trendů do budoucna. Předpokladem kvalitních výstupů je znalost změn podmínek, za jakých očekávané trendy budou probíhat. Tato skutečnost vyžaduje, aby se do tvorby predikčního modelu zapojily i regiony, které jsou nositeli těchto informací, zejména pak informací kvalitativní povahy, které mají signifikantní vliv na vývoj trendů na trhu práce. Regionální partneři v rámci projektu tak vytvoří metodiku a krajskou strukturu, která bude identifikovat potřebné faktory ovlivňující změny trendů a podmínek trhu práce. Vytvořená síť a metodika umožní kraji bez větších finančních nákladů tyto informace poskytovat i po skončení projektu, čímž bude zajištěna udržitelnost vytvořených výstupů a dosažených výsledků. Na MPSV  bude v rámci projektu vytvořeno odborné pracoviště, které se bude podílet na realizaci jednotlivých aktivit projektu a po jeho skončení převezme výstupy projektu, zejména predikční systém, který bude nadále spravovat Navíc, díky účasti v projektu dojde k prohloubení vzájemné spolupráce mezi všemi partnery projektu a MPSV.

Cílové skupiny:

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

K hlavní cílové skupině patří především pracovníci MPSV, kteří se ve své pracovní činnosti zabývají problematikou trhu práce, zejména jeho dynamikou a propojením na další související oblasti.

Druhou velmi důležitou cílovou skupinou jsou pracovníci ÚP ČR, kteří jsou praktickými realizátory politiky zaměstnanosti.

Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

K cílovým skupinám z řad relevantních aktérů na trhu práce patří zejména kraje, zaměstnavatelé a další aktéři ovlivňující podobu trhu práce, a to i na regionální úrovni. Tyto cílové skupiny budou výstupy projektu ovlivněny, neboť jim umožní komplexnější a kvalitnější přístup v procesu hodnocení očekávaných potřeb trhu práce, a to včetně nastavení příslušných opatření. v obecném hospodářském zájmu.

29. 5. 2020 - Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce

V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány předběžné modelace budoucího vývoje na trhu práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj reflektující dopady opatření přijatých v důsledku pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných v současné době. V závislosti na získávání dalších aktuálních dat budou predikce dále zpřesňovány.


 


Pozvánka na konferenci Interní vzdělávání CS v projektu, konanou dne 10. 03. 2020:

Workshop Pracovní setkání potenciálních uživatelů výstupů predikčního systému (W) publikovat u jednotlivých projektů, konaný dne 06. 03. 2020:

Souhrnná Metodika modelového aparátu predikcí trhu práce

Seznam tvůrcůIng. Tomáš Lichard, MA, Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Mgr. Oleksandr Stupnytskyy - Věra Czesaná - Filip Klicnar - Ivan Lichner - Zdeňka Matoušková - Marek Radvanský

 

Obsahuje následující zpracované metodiky:

1. Metodika práce se zdokonaleným modelem predikce trhu práce na národní úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, MA., Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Mgr. Oleksander Stupnytskyy - Ing. Věra Czesaná, CSc. - Ing. Zdeňka Matoušková)

2. Metodika práce s vytvořenými modely predikčních potřeb na regionální úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, MA., Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Mgr. Oleksander Stupnytskyy)

3. Metodika údržby databází pro národní úroveň
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Věra Czerná - Zdeňka Matoušková)

4. Metodika údržby databází pro regionální úroveň
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Věra Czesaná - Zdeňka Matoušková)

5. Metodika úpravy datových souborů pro potřeby modelu na národní úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Věra Czesaná - Zdeňka Matoušková)

6. Metodika úpravy datových souborů pro potřeby modelu na regionální úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. - Ing. Petr Hortlík - Věra Czesaná - Zdeňka Matoušková)

Metodika verifikace výstupů regionálních modelů a národního modelu predikce trhu práce

Seznam tvůrců: Mgr. Pavlína Šťastnová - Věra Czesaná

Metodiky fungování krajských platforem / struktur na regionálních úrovních zohledňující specifika jednotlivých krajů

Seznam tvůrců:

VÚPSV: Mgr. Jaromíra Kotíková- Mgr. Pavlína Šťastnová - Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Ústecký kraj: Ing. Jakub Havelka, Marcel Dittrich, Mgr. Aleš Janeček, Bc. Andrea Vlčková
Zlínský kraj: Ing. Jana Ježíková, Ing. Jitka Baďurová, PhDr., MBA, Bc. Iveta Táborská
Plzeňský kraj: Ing. Pavel Beneš, Ing. Zdeněk Mužík, Mgr. Martina Robotková, Lucie Ženíšková, Bc. Petra Čížková
Jihočeský kraj: Ing. Dana Feferlová, Ing. Martin Necid, Ing. Barbora Sejková, Ing. Hana Šímová
Moravskoslezský kraj: Ing. Marek Gavenda, Ing. Jiří Balcar, Ph.D., Ing. Jan Kurník, Mgr. Vojtěch Bosák
Olomoucký kraj: Mgr. Bc. Jitka Janečková Moťková, Mgr. Kateřina Švecová, Ing. Mária Dvořáková
Pardubický kraj: Petra Polanská, Ing. Hana Procházková , Ing. Josef Šváb , RNDr. Eva Malinová, Ludmila Navrátilová , Ing. Ivana Nožičková
Královéhradecký kraj: Ing. Zdeňka Rychterová, Bc. Jindřich Passler
Liberecký kraj: Ing. Jiří Lauerman, RNDr. Robert Gamba, Martina Košková
Jihomoravský kraj: Ing. Richard Podborský, Ing. Jan Marek, Ing. Tomáš Psota, MBA
Karlovarský kraj: Ing. Jana Michková, Mgr. Stanislav Kříž, Ing. Kateřina Abrahamová
Kraj Vysočina: Petra Poláková, Aneta Grausamová, Ing. Miloslav Ileček, Petr Dočkal, Mgr. Dana Fialová, PhDr. Pavel Toman, Mgr. Marcela Křivánková
Středočeský kraj: Ing. Ivana Chottová, Barbora Hrbolková, Jarmila Slabá, Bc. Pavlína Černá, Kristýna Adamecká, Vladislava Šizlingová

Vyhodnocení očekávání potencionálních uživatelů výstupů predikčních modelů

Seznam tvůrců: Ing. Tomáš Lichard, MA, Ph.D.

Definice grafických a tabulkových výstupů vytvořených v rámci projektu KOMPAS pro prezentaci výsledků predikcí na národní i regionálních úrovních

Seznam tvůrců: Ing. Petr Hortlík

Instruktážní videa k modelu LEON - celkem 3

Seznam tvůrců: Ing. Tomáš Lichard, MA, Ph.D.

Struktura adresáře s modelem, příprava dat z projekce absolventů (video ve formátu mp4)

Příprava dat ISPV a VŠPS (video ve formátu mp4)

Generování výsledků a jejich export do Excelu (video ve formátu mp4)

Výuková videa k vytváření projekce absolventů škol - celkem 9

Seznam tvůrců: Mgr. Jaromíra Kotíková - Mgr. Pavlína Šťastnová - Michaela Kleňhová - Vladimír Hulík

01-absolventi úvodní.mp4

02-absolventi ZŠ.mp4

03-absolventi SŠ.mp4

04-absolventi nast.mp4

05-absolventi konz.mp4

06-absolventi VOŠ.mp4

07-absolventi odchody VŠ, VOŠ.mp4

08-absolventi výstup.mp4

09-vysoké školy.mp4

Barometr trhu práce v regionech

Seznam tvůrců:

VÚPSV: Mgr. Jaromíra Kotíková- Mgr. Pavlína Šťastnová - Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Ústecký kraj: Ing. Jakub Havelka, Marcel Dittrich, Mgr. Aleš Janeček, Bc. Andrea Vlčková
Zlínský kraj: Ing. Jana Ježíková, Ing. Jitka Baďurová, PhDr., MBA, Bc. Iveta Táborská
Plzeňský kraj: Ing. Pavel Beneš, Ing. Zdeněk Mužík, Mgr. Martina Robotková, Lucie Ženíšková, Bc. Petra Čížková
Jihočeský kraj: Ing. Dana Feferlová, Ing. Martin Necid, Ing. Barbora Sejková, Ing. Hana Šímová
Moravskoslezský kraj: Ing. Marek Gavenda, Ing. Jiří Balcar, Ph.D., Ing. Jan Kurník, Mgr. Vojtěch Bosák
Olomoucký kraj: Mgr. Bc. Jitka Janečková Moťková, Mgr. Kateřina Švecová, Ing. Mária Dvořáková
Pardubický kraj: Petra Polanská, Ing. Hana Procházková , Ing. Josef Šváb , RNDr. Eva Malinová, Ludmila Navrátilová , Ing. Ivana Nožičková
Královéhradecký kraj: Ing. Zdeňka Rychterová, Bc. Jindřich Passler
Liberecký kraj: Ing. Jiří Lauerman, RNDr. Robert Gamba, Martina Košková
Jihomoravský kraj: Ing. Richard Podborský, Ing. Jan Marek, Ing. Tomáš Psota, MBA
Karlovarský kraj: Ing. Jana Michková, Mgr. Stanislav Kříž, Ing. Kateřina Abrahamová
Kraj Vysočina: Petra Poláková, Aneta Grausamová, Ing. Miloslav Ileček, Petr Dočkal, Mgr. Dana Fialová, PhDr. Pavel Toman, Mgr. Marcela Křivánková
Středočeský kraj: Ing. Ivana Chottová, Barbora Hrbolková, Jarmila Slabá, Bc. Pavlína Černá, Kristýna Adamecká, Vladislava Šizlingová

Technický popis programového produktu pro automatizované generování textů pro webovou aplikaci z LEON

Seznam tvůrců: Ing. Petr Hortlík