Informace o projektu:

Název a číslo projektu: Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace, IP70707

Financování: institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022

Doba řešení: leden 2020 – prosinec 2022

Řešitelé: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Ph.D., Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Ing. Robert Trbola

HISTORICKY PRVNÍ PLOŠNÝ SBĚR DAT
O KVALITĚ VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR BYL UKONČEN.

Děkujeme všem sociálním pracovnicím a sociálním pracovníkům,

kteří se vyplněním online dotazníku „Kvalita výkonu sociální práce v ČR“ vyjádřili k důležitým otázkám výkonu sociální práce

Výsledky budou zveřejňovány od října 2022 na této webové stránce.

 

Výzkumný nástroj: Dotazník pro sběr dat pro vyhodnocení Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR

Dotazník byl vytvořen jako nástroj sběru dat nezbytných pro zjištění plnění jednotlivých kritérií a indikátorů kvality výkonu sociální práce uvedených v Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR. Pro vlastní sběr dat je tento dotazník upraven a technicky zjednodušen do elektronické podoby, takže doba potřebná na jeho vyplnění by neměla přesáhnout 45–50 minut. Sběr dat bude prováděn on-line formou. Dotazník je určen pro jednotlivé sociální pracovníky napříč všemi oblastmi a resorty výkonu sociální práce v ČR.

 

Navzdory více než třem dekádám snah o vybudování oboru sociální práce a etablování profesionální sociální práce stále nejsou k dispozici ucelená data o výkonu sociální práce a kontextu a podmínkách jejího výkonu v České republice.

V současné době je nedostatek informací o situaci v sociální práci a podmínkách jejího výkonu obzvláště naléhavý. Sociální práce a sociální pracovníci v posledních letech čelí enormnímu tlaku, který již nelze pokládat za dočasný. Je třeba se spíše nachystat na to, že půjde o dlouhodobý stav. V souvislosti se závažnými společenskými jevy, jako je pandemie covidu-19, uprchlická krize, zhoršující se ekonomická situace širokých skupin obyvatel a s tím spojená očekávaná eskalace sociálních rizik, vznikají pro sociální práci nové výzvy. Na sociální pracovníky kladou velice vysoké nároky. Podmínky výkonu sociální práce, v nichž lze garantovat kvalitní výkon sociální práce, je nutné tomu neustále přizpůsobovat.

Cíle projektu:

Základním výstupem projektu bude na míru českému prostředí vytvořená Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce. Mezi hlavními cíle projektu patří:

– prostřednictvím této Metodiky jednotně nastavit východiska a procesy hodnocení kvality výkonu sociální práce napříč jednotlivými oblastmi systému sociální ochrany v České republice a resorty a oblastmi, v nichž je sociální práce v ČR vykonávána;

– s využitím této Metodiky provést sběr kvantitativních dat o situaci v oblasti kvality výkonu sociální práce v ČR;

– na základě těchto dat vyhodnotit kvalitu výkonu sociální práce v ČR.

Realizací projektu bude naplněn jeden z předpokladů neustálého zlepšování kvality výkonu sociální práce v ČR a rozvoje oboru sociální práce, neboť budou k dispozici data o kvalitě sociální práce v celé soustavě veřejných služeb v ČR.

 

Využití výstupů z měření kvality výkonu sociální práce

Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce (Metodika) a její využití pro vyhodnocení naplňování kritérií a indikátorů kvality výkonu sociální práce zajistí statistická data, která zejména:

– přinesou informace o situaci v oboru sociální práce v ČR napříč všemi oblastmi, kde je sociální práce uplatňována, tj. poskytnou popis aktuálního stavu v oblasti kvality výkonu sociální práce na národní úrovni;

– umožní srovnání kvality výkonu sociální práce mezi jednotlivými kraji a případně mezi vybranými sektory výkonu sociální práce;

– napomohou formulaci návrhů doporučení, na které podmínky výkonu sociální práce je třeba se při tvorbě politik prioritně zaměřit např. ze strany MPSV, ale i jiných resortů, v nichž je sociální práce vykonávána;

– umožní zachytit a monitorovat změny a trendy ve vybraných oblastech a ukazatelích kvality výkonu sociální práce;

– usnadní vyhodnocování nově zaváděných plošných nástrojů i dílčích opatření, které se týkají výkonu sociální práce – může jít např. o profesní zákon, standardy kvality týkající se specifické oblasti sociální práce či obecnější standardy kvality, změny v profesním vzdělávání, kodexy formulované profesními organizacemi, metodiky apod.;

– budou zdrojem podkladů a argumentů pro zainteresovanou odbornou veřejnost (sociální pracovníky, zastřešující profesní sdružení, vzdělavatele) při vyjednávání o zlepšování podmínek výkonu sociální práce např. s tvůrci politik a se subjekty, které se podílejí na financování sociální práce apod. Výstupy z šetření budou ve formě základních analýz získaných dat a jejich interpretace plně dostupné na této webové stránce.

 

Dosavadní výstupy z projektu:

Odborná monografie: Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků

Tato studie se věnuje otázce, jak v současné době sociální pracovníci v České republice chápou „kvalitu výkonu sociální práce“. Na základě empirického kvalitativního výzkumu, do něhož byli zapojeni sociální pracovníci první linie a rovněž sociální pracovníci, kteří působí jako zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd., studie přináší detailní rozbor pohledů na kvalitu výkonu sociální práce ze strany profesionálů v oboru sociální práce.

 

Odborná monografie: Deficity ukotvení české sociální práce

Studie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu české sociální práce. S oporou v empirických datech dokládáme, že slabá míra institucionalizace sociální práce negativně ovlivňuje podmínky výkonu sociální práce, dochází k ohrožení hodnot sociální práce a sociální pracovníci mohou narážet na překážky při stanovování autentických cílů sociální práce. Výsledky studie proto mají sloužit jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.

 

Policy Brief VÚPSV, v. v. i. 3/2021 Problematika vymezování kvality výkonu sociální práce

Materiál představuje stručné shrnutí předpokladů a hlavní doporučení pro obecnější vymezení kvality v sociální práci a kvality jejího výkonu.

Stať v odborném časopise: Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení, Sociální práce/ Sociálna práca, roč. 21, č. 5, str. 5–21

Článek shrnuje některé hlavní příčiny, projevy a důsledky nedostatečné institucionalizace sociální práce v České republice.

k nahlédnutí zde: https://socialniprace.cz/article/cile-socialni-prace-v-kontextu-jejiho-slabeho-ukotveni/

 

 

Prezentace na Konferenci sociální práce ve veřejné správě pořádané dne 15. 3. 2022 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR; název příspěvku: Provázanost praxe, výzkumu a tvorby politik v sociální práci

Projekt Kvalita výkonu sociální práce byl podrobněji představen v rámci prezentace dvacetileté tradice výzkumů z oblasti sociální práce na brněnském pracovišti VUPSV, v. v. i. V příspěvku byl položen důraz na roli sociálních pracovníků při realizaci tohoto projektu, zejména na jejich participaci při tvorbě Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR, při pilotáži dotazníku a chystaném prvním sběru dat.

 

Odborný podklad: Soubor kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR

Podrobně rozpracovaný a strukturovaný Soubor kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR představuje základní oporu pro opakované hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR. Soubor kritérií a indikátorů tedy tvoří východisko pro dlouhodobý monitoring rozvoje kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany a veřejné správy, kde je v současné době sociální práce uplatňována.

Další výstupy z projektu budeme na tuto stránku postupně přidávat v následujících měsících. Naleznete zde zejména zpracované výsledky dotazníkového šetření a plné znění finální verze Metodiky.

Kontakty na nás:

Jana Havlíková: jana.havlikova@vupsv.cz, tel. +420 549 493 471

Olga Hubíková: olga.hubikova@vupsv.cz, tel. +420 549 493 218

Robert Trbola: robert.trbola@vupsv.cz, tel. +420 549 498 386